Start STATUT
Email Drukuj PDF

STATUT


Klubu Karate Kyokushin
i Sportów Walki

Rozdział 1

Nazwa i teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki i zwane jest dalej Klubem.

§2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Wejherowie.

§3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Klub może być członkiem innych stowarzyszeń kultury fizycznej.

§5

Klub może używać pieczęci, godła, flagi, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków i pracowników etatowych.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§7

Klub swoje cele realizuje zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i Konstytucją R.P.

§8

Celem Klubu jest:

1.  Upowszechnianie wychowania fizycznego, a zwłaszcza Karate wśród młodzieży i dorosłych.

2. Osiąganie dobrych wyników rywalizacji sportowej we wszystkich kategoriach wiekowych.

3.  Kształtowanie u członków Klubu społecznie akceptowanych zasad etyki i postaw moralnych.

4  Systematyczne podnoszenie poziomu wyszkolenia i wyników sportowych członków Klubu.

5. Upowszechnianie sportu jako formy rekreacji i spędzania wolnego czasu.

6. Działalność rehabilitacyjna i terapeutyczna (np. choreoterapia i inne).

7. Działalność szkoleniowo-edukacyjna.

8. Realizacja zadań publicznych i projektów unijnych w zakresie organizowania upowszechniania sportu, rekreacji, rozwiązywania problemów społecznych.

9. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i działanie na rzecz zasady równych szans.

11.Działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

§9

Klub stosuje następujące środki działania:

1. Zapewnia członkom Klubu odpowiednie warunki organizacyjno-techniczne do uprawiania sportu.

2. Zapewnia członkom korzystanie z zajęć i urządzeń sportowych.

3. Organizuje obozy, szkolenia i zgrupowania dla swoich członków oraz troszczy się o podnoszenie kwalifikacji kadry trenersko-instruktorskiej.

4. Organizuje imprezy sportowe, a także uczestniczy w zawodach organizowanych przez inne stowarzyszenia sportowe.

5. Buduje, w miarę swoich możliwości, urządzenia i obiekty sportowe , zarządza nimi, oraz przeprowadza ich remonty i konserwacje.

6. Organizuje szkolenia, warsztaty i inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym.

7. Organizuje warsztaty terapeutyczne, oraz warsztaty o charakterze rozwoju osobistego, obejmujące różne zajęcia ruchowe skierowane do osób potrzebujących wsparcia.

8. Organizuje obozy i kolonie dla członków Klubu i osób niezrzeszonych.

9. Propaguje i udziela informacji w zakresie swej działalności statutowej, współpracuje z prasą, radiem i telewizją, oraz wydaje własne materiały szkoleniowe oraz informacyjno-propagandowe

§10

Klub realizuje swoje cele współdziałając z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami, szkołami oraz związkami zawodowymi i firmami prywatnymi.

Klub może zawierać umowy partnerstwa z instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz firmami prywatnymi celem realizacji zadań statutowych


Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. członków zwyczajnych

2. członków uczestników

3. członków wspierających

4. członków honorowych

§12

Członkowie zwyczajni.

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel R.P oraz małoletni od 16 roku życia mieszkający lub pracujący na terenie działania Klubu.

2. Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje po zgłoszeniu pisemnej deklaracji i opłaceniu wpisowego na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. wybierać i być wybieranymi do władz Klubu oraz uczestniczyć w walnych zebraniach członków z głosem stanowiącym. (małoletni od 16 roku mają ograniczone prawo zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach),

2. brać czynny udział we wszystkich formach działania Klubu,

3. poddawać ocenie działalność Klubu, jego władz, oraz zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,

4. korzystać z urządzeń i sprzętu klubowego na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu,

5. reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych.

§14

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

2. branie czynnego udziału w pracach Klubu,

3. regularne opłacanie składek członkowskich i miesięcznych,

4. dbałość o mienie klubowe,

5. godne reprezentowanie barw Klubu.

§15

Członkowie uczestnicy.

1. Członkami uczestnikami są osoby pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych) uczestniczące w aktywności sportowej, rekreacyjnej i innych regularnych działaniach Klubu.

2. Członkom Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia

3. Członkowie Uczestnicy nie mogą bez zgody władz Stowarzyszenia brać udziału w aktywności sportowej w barwach innego klubu w dyscyplinie karate Kyokushin. W przypadkach wyjątkowych Zarząd Stowarzyszenia może zwalniać  członka Uczestnika Stowarzyszenia od przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu, uwzględniając odrębne przepisy normujące zmiany barw klubowych przez zawodników.

§16

Członkowie wspierający:

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynienia prawnych lub osoba prawna zainteresowana działalnością i rozwojem Klubu.

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

§17

Członkowie wspierający mają prawo:

1. brać udział poprzez upoważnionych przedstawicieli w walnych zebraniach członków Klubu z głosem doradczym.

2. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu.

3. korzystać z uprawnień wynikających z działalności Klubu.

§ 18

Do obowiązków członków wspierających należy:

1. udzielanie Klubowi pomocy w realizacji celów statutowych,

2. regularne opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z innych zadeklarowanych świadczeń,

3. przestrzeganie postanowień statutu.


§19

Członkowie honorowi.

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , która położyła specjalne zasługi dla rozwoju Klubu.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Klubu.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

 

§20

Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

1. Śmierci członka.

2. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu z trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

3. Zwolnienia z Klubu udzielonego na podstawie obowiązujących przepisów o zmianie barw klubowych przez zawodnika.

4. Wykluczenie z Klubu prawomocną uchwała Zarządu, która może nastąpić w przypadku:

a) nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Klubu,

b) działania na szkodę Klubu,

c) popełnienie czynów hańbiących.

5. Skreślenie z listy członków prawomocną uchwałą Zarządu w przypadku:

a) niepłacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy,

b) utraty zdolności do czynności prawnych.

§21

Osobie wykluczonej bądź skreślonej z listy członków Klubu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu.

§22

Wyróżnienia.

Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swych obowiązków, oraz udział w realizacji celów Klubu mogą otrzymać nadane przez Zarząd Klubu następujące wyróżnienia:

1. Pochwała na piśmie,

2. Dyplom uznania,

3. Odznaczenia sportowe lub państwowe.

§23

Kary

W razie naruszenia postanowień statutu, regulaminów, uchwał Władz Klubu, oraz zasad współżycia, Zarządowi Klubu na wniosek Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo stosowania następujących kar:

1. Upomnienie ustne lub na piśmie,

2. Ostrzeżenie lub nagana na piśmie,

3. Zawieszenie w prawach członka na okres 6 miesięcy do dwóch lat,

4. Skreślenie z listy członków,

5. Wykluczenie z Klubu,

6. W sprawach honorowych żądać przeproszenia poszkodowanego.


Rozdział 4

Władze Klubu

§24

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd Klubu,

c) Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja władz trwa 4 lata.

3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają większością głosów przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

5. Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały Władz Klubu podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków Władzy podejmującej uchwałę.

6. Członek Zarządu , Komisji Rewizyjnej bądź Sądu Koleżeńskiego może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z ich składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków , działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców.

7. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz ze swego składu podejmuje Zarząd bądź Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku zawieszenia w czynnościach, Władze te określają czas, na który członek został zawieszony.

8. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w razie:

a) zgonu członka

b) rezygnacji z mandatu

c) wystąpienia lub wykluczenia z Klubu

d) odwołania ze składu

e) utraty praw obywatelskich

9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu spośród wyróżniających się społeczną aktywnością członków Klubu, z tym że ich liczba nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

10. Władze Klubu zobowiązane są informować członków o bieżących działaniach, wysłuchiwać i rozpatrywać ich opinie, wnioski i uwagi, stwarzać warunki do pełnego udziału w pracach Klubu wszystkich jego członków.

§25

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenia jest najwyższą władzą Klubu.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Klubu. O terminie, miejscu, porządku i regulaminie obrad Zarząd powiadamia członków najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zbiera się raz na dwa lata dla przyjęcia sprawozdania Władz Klubu oraz raz na cztery lata dla dokonania wyboru Władz oraz ustalenia kierunków działania na okres kadencji.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu na skutek:

a) uchwały Zarządu Klubu,

b) żądania Komisji Rewizyjnej,

c) pisemnego żądania 2/3 członków Klubu,

d) ustąpienia więcej niż 1/3 członków władz pochodzących z wyboru.

6. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze zbiera się nie później niż 30 dni po upływie kadencji.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu w terminie 30 dni od daty uchwały Zarządu, zgłoszenia żądania lub ustąpienia władz i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Sposób powiadomienia członków jest taki sam, jak dla Zgromadzenia Zwyczajnego.

8. Walne Zgromadzenie jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie obrad 2/3 uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę obecnych.

9. Każdy uprawniony posiada jeden głos.

10. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.

11. Jeżeli liczba członków zwyczajnych przekracza 200 osób, to w Walnym Zgromadzeniu biorą udział delegaci wybrani według zasad ustalonych przez Zarząd Klubu.

12. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) wytyczanie kierunków i uchwalanie programu działania Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących Władz Klubu,

c) udzielanie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d) wybór władz Klubu,

e) powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych,

f) rozpatrywanie wniosków w sprawach majątku Klubu, wykraczających poza bieżącą działalność,

g) zatwierdzanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

h) decydowanie w sprawach , które statut wyłącza z kompetencji innych Władz Klubu,

i) nadawanie tytułu honorowego członka Klubu,

j) uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i terminów ich płatności, z wyjątkiem składki miesięcznej,

k) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady walnego Zgromadzenia przez Władze Klubu lub jego członków,

l) uchwalanie zmian statutu,

m) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu.

§ 26

Zarząd Klubu

1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia i kieruje całokształtem działalności Klubu.

2. Zarząd składa się z 5-9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.

3. Zarząd wybiera ze swego grona w tajnym głosowaniu prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika w dniu Walnego Zgromadzenia na którym został wybrany.

4. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być ponownie wybierani do władz Klubu.

5. Zarząd reprezentuje Prezes Klubu lub upoważniony przez niego wiceprezes.

6. W przypadku rezygnacji prezesa z pełnienia swojej funkcji bądź braku możliwości jej pełnienia zastępuje go wiceprezes a Zarząd w okresie najbliższych 90 dni dokona wyboru nowego prezesa.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak, niż raz na sześć miesięcy.

8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania (prezesa lub wiceprezesa).

9. Zarząd Klubu sporządza protokóły ze swych zebrań oraz rejestruje podejmowane uchwały.

10. Kompetencje Zarządu Klubu:

a) zwoływanie Walnych Zgromadzeń członków lub delegatów,

b) ustalanie ilości delegatów poszczególnych sekcji na Walne Zgromadzenia, jeżeli liczba członków przekracza 200 osób,

c) kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,

d) ustalanie wysokości składki miesięcznej,

e) rozpatrywanie wniosków o zwolnienie lub obniżenie składki miesięcznej oraz wpisowego,

f) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Klubu,

h) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

i) przyjmowanie, skreślanie , zawieszanie oraz wykluczanie członków Klubu,

j) powoływanie i rozwiązywanie zespołów problemowych,

k) zatwierdzanie schematu organizacyjnego Klubu oraz uchwalanie regulaminów, instrukcji i przepisów dotyczących wewnętrznej działalności Klubu, z wyjątkiem regulaminu Komisji Rewizyjnej

l) uchwalanie preliminarzy budżetowych Klubu oraz planów pracy i kontrola ich realizacji,

m) przyznawanie wyróżnień i odznaczeń,

n) ocena pracy trenerów i instruktorów,

o) podejmowanie uchwał o zawieszeniu działalności sekcji,

p) rozpatrywanie uchwał Komisji Rewizyjnej i podejmowanie odpowiednich uchwał w sprawie ich realizacji,

q) uchwalanie pełnomocnictw do prowadzenia określonych spraw Klubu z ramienia Zarządu,

r) uchwalanie ulg dla członków Klubu w zakresie korzystania z urządzeń sportowych, sprzętu i pomocy lekarskiej,

s) wnioskowanie o nadanie tytułu członka honorowego Klubu,

t) współpraca z innymi organizacjami, władzami sportowymi, kulturalno-oświatowymi i polityczno-społecznymi

u) udzielanie pełnomocnictw

§27

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków i dwóch zastępców członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami innych władz Klubu pochodzących z wyboru, bądź związane z Klubem umową o pracę.

4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisję uzupełnia pierwszy wybrany zastępca członka.

5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego w dniu Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu i jego prezydium oraz poszczególnych sekcji.

7. Komisja działa kierując się statutem Klubu oraz uchwalonym przez siebie regulaminem.

8. Komisja Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływania biegłych księgowych.

9. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

10. Zebrania Komisji są protokołowane.

11. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu, nie mniej jednak niż  raz w roku,

b) przeprowadzanie kontroli działalności Klubu na pisemne żądanie organu rejestracyjnego,

c) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności Klubu, określenie terminów i sposobów ich usunięcia,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych ustaw, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli uzna że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zgromadzeniu, oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klubu, lub wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem bądź statutem , a także istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.


 

Rozdział 5

Majątek i fundusze

§28

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się wpływy z:

a) wpisowego , składek członkowskich płaconych z tytułu członkowstwa przez 12 miesięcy w roku,

b) składek miesięcznych zależnych od czasu uczestniczenia w zajęciach treningowych,

c) wpływy z działalności statutowej,

d) dotacji, subwencji, darowizn i zapisów.

3. Do występowania w imieniu Klubu jako osoby prawnej uprawniony jest Zarząd Klubu.

4. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób: prezesa i skarbnika lub wiceprezesa.

5. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku Klubu wymagają uchwały Zarządu, uchwała w tym zakresie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§30

1. Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia i zatwierdzenia przez organ rejestracyjny

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

3. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu musi zawierać sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

 

LICZNIK ODWIEDZIN

241493
dzisiaj58
wczoraj88
w tygodniu58
w miesiącu1580
wszyscy241493

CYTATY

"Nie ma takiej zbrodni i podłości, której nie dopuściłby się nawet najbardziej demokratyczny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy" Alexis de Tocqueville.

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY

Reklama