Start REGULAMIN

REGULAMIN

Email Drukuj PDF

REGULAMIN

KLUBU KARATE KYOKUSHIN I SPORTÓW WALKI

w Wejherowie i Redzie

I. Informacje ogólne

1.  Klub jest stowarzyszeniem wpisanym do rejestru przy Staroście Wejherowskim pod nrem 58 i działa na podstawie STATUTU

2.  Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

3.  Klub jest członkiem Polskiego Związku Karate

4.  Zajęcia są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla stylu KYOKUSHIN lub kick boxing K1 z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa

5. Zajęcia prowadzą instruktorzy posiadający kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć nabyte w trakcie kursów instruktorskich, bądź poprzez praktykę ( min 10 lat treningów i stopień 3 kyu)

6.   Dzieci, młodzież oraz dorośli uczestniczą w treningach w wymiarze czasowym odpowiednim dla wieku i stopnia zaawansowania

7.   Ilość zajęć nie jest limitowana, jedynym czynnikiem ograniczającym jest stopień zaawansowania i wiek ( w przypadku dzieci do lat 6 - zajęcia dedykowane są dla tej grupy wiekowej, ale mogą one uczestniczyć w zajęciach zarówno w Redzie jak też w Wejherowie)

8.   W przypadku , gdy liczebność grupy się zmniejszy, ( poniżej 12 osób ) może ona zostać połączona z inną grupą, bądź zajęcia przeniesione do innej lokalizacji

9.   Klub prowadzi zajęcia przez cały rok, od 1 września do 31 sierpnia

10.   W okresie wakacji letnich Klub organizuje obóz wypoczynkowo - sportowy, równolegle prowadzone są zajęcia dla osób pozostających w miejscu zamieszkania

11.  Klub posiada polisę ubezpieczenia OC

II. Warunki uczestnictwa z zajęciach

1.   Wniesienie wpisowego ( obecnie obowiązuje przy ponownym wstąpieniu do Klubu )  i składki członkowskiej  ( wpłata składki jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu i wstąpieniem do Klubu )

2.   Złożenie deklaracji członkowskiej

3.   Zgoda rodziców ( opiekunów  prawnych ) w przypadku osób niepełnoletnich

4.   Rezygnacja z członkostwa następuje po 3 - miesięcznym okresie wypowiedzenia na pisemny wniosek Członka lub rodziców ( opiekunów )

III. Obowiązki Członka Klubu

1.   Terminowe opłacanie składek ( patrz składki )

2.   Przestrzeganie Statutu i Regulaminu, oraz uchwał Władz Klubu

3.   Posiadanie aktualnych badań lekarskich dla sportowców ( kontaktowe sporty walki ) - zawodnicy

4.   Posiadanie odpowiedniego stroju: białe karate - gi z kanji na lewej piersi ( nie obowiązuje osób początkujących - do pierwszego egzaminu )

5.   Posiadanie białych ochraniaczy na goleń - stopę, oraz białych  ochraniaczy piersi ( Panie ) oraz krocza ( Panowie )

6.   Należy dbać o higienę osobistą, włosy powinny być krótkie lub spięte, nie wolno nosić na sobie biżuterii w czasie treningu

7.   Należy znać i  przestrzegać  etykietę Dojo ( właściwego zachowania się  w  sali ćwiczeń )

8.   Stosować się do poleceń trenera, instruktora oraz innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie obiektów sportowych, w których odbywają się zajęcia

9.  Przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania ( regulaminu ) z udostępnionych do zajęć obiektów sportowych

10. Dbanie o sprzęt sportowy Klubu i udostępniony wraz z wynajmowanymi obiektami. W przypadku spowodowania szkody Członek jest zobowiązany naprawić ją

IV. Prawa Członka Klubu

Członek Klubu ma prawo uczestniczyć w treningach, w  obozie wypoczynkowo - sportowym, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i dan, oraz reprezentować Klub na zawodach sportowych i pokazach

W szczególnych przypadkach ( choroba, wyjazd, czasowa zmiana miejsca zamieszkania)  Członek Klubu ( lub rodzice/opiekunowie) ma prawo zawiesić członkostwo. Okres zawieszenia nie może być jednak krótszy niż 6 miesięcy

V. Obowiązki rodziców ( opiekunów prawnych )

1.   Terminowe opłacanie składek za dziecko ( patrz składki )

2.   Zapewnienie systematycznego udziału dziecka w zajęciach przewidzianych dla jego grupy wiekowej i stopnia zaawansowania

3.   Zapewnienie dziecku punktualnego przybycia na zajęcia

4.   Punktualne odbieranie dziecka po treningu

5.   Naprawie szkód spowodowanych umyślnym działaniem dziecka

VI. Pozostałe

1.  W przypadku rażącego naruszenia zasad , Statutu i Regulaminu, Zarząd Klubu może zawiesić członkostwo na czas jednego miesiąca. W czasie zawieszenia obowiązuje wnoszenie składki ( patrz składki ) W przypadku rezygnacji z członkostwa w czasie zawieszenia, okres zawieszenia jest zaliczany do okresu wypowiedzenia członkostwa

2.  W przypadku gdy obecność Członka zakłóca lub uniemożliwia prowadzenie zajęć, albo zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników zajęć, Zarząd Klubu może pozbawić daną osobę członkostwa w trybie natychmiastowym

3.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i innych częściach obiektów w których prowadzone są zajęcia

 

LICZNIK ODWIEDZIN

241486
dzisiaj51
wczoraj88
w tygodniu51
w miesiącu1573
wszyscy241486

CYTATY

Demokracja jest formą religii: polega na oddawaniu czci szakalom przez osły. Henry Louis Mencken

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY

Reklama